MYP curriculum

MYP Maths

MYP Maths
Trong chương trình the International Baccalaureate (IB) Middle Years Programme (MYP) hay chương trình Tú tài quốc tế cấp trung học, môn toán không những giúp đẩy mạnh cả lý thuyết và thực hành với mỗi học sinh mà còn giúp học sinh vượt qua cả những yếu tố thiết yếu của môn học mà hữu dụng...